İzinli SMS Gönderimi Başladı

Bir ürün veya hizmetin, tanıtım reklamını hergün hatta bir günde defalarca kısa mesaj (SMS) yolu ile aldık ve bu durumdan dolayı cep telefonu kullanıcıları rahatsız olmuş son zamanlarda şikayetler gün geçtikçe yükselmişti. Ama artık 23/10/2014 Tarihinde kabul edilen 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Kanunu’na göre alıcının (hedef müşterinin) onayı alınmadan SMS gönderilmeyecek.

Şartlar

Ticari elektronik ileti gönderme şartı

MADDE 6 – (1) Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilir. Kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla alıcının iletişim bilgilerini vermesi hâlinde, temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmaz.

(2) Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilir.

Madde 6‘ya göre tüketici yazılı (sözleşme, fatura, sadakat üyeliği vb.) veya her türlü elektronik ortamda (link tıklama, SMS ile cevap verme vb..) iletişim araçları ile onay verebilir. Esnaf ve tacirlerlere önceden onay alınmaksızın ticari mesajlar gönderilebilir, burada son kullanıcı hakkının savunulması tüketici için iyi bir gelişme oldu.

İçerik

Ticari elektronik iletinin içeriği

MADDE 7 – (1) Ticari elektronik iletinin içeriği, alıcıdan alınan onaya uygun olmalıdır.

İzin verdik varsayalım Madde 7‘ye göre içerik değiştirilemez. Örnek: Bir emlakcı müşterim onay verdi istediğim zaman SMS gönderebilirim diyebilir ancak emlak dışında her hangi bir reklam amaçlı mesaj gönderemeyecek. Alıcının onayı dışına çıkamayacak. (2. fıkra) Hizmet veya ürün satanın tanınması için göndericinin erişilebilir durumdaki iletişim bilgileri yer alacak. (3. fıkra) Şayet, haberleşmenin türüne bağlı olarak, iletinin konusu, amacı ve başkası adına yapılması hâlinde kimin adına yapıldığına ilişkin bilgilere de yer verilecek.

Listeden çıkma

Alıcının ticari elektronik iletiyi reddetme hakkı

MADDE 8 – (1) Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilir.

Alıcı istediği zaman hiçbir gerekçe belirtmeden listeden çıkabilecek. Bu istek 3 iş günü içinde yerine getirilecek.

Ajanslar (Aracı kurumlar)

Aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri

MADDE 9 – (1) Aracı hizmet sağlayıcılar, hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

(2) Bu Kanunun 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerinde düzenlenen yükümlülüklerin aracı hizmet sağlayıcılarına uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Ajans veya danışmanlık hizmeti veren kurum veya kişiler, mesaj içeriğini kontrol etme veya araştırmakla yükümlü değildirlerdir. Söz konusu aracı hizmet sağlayacılarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Gizlilik

Kişisel verilerin korunması

MADDE 10 – (1) Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı:

a) Bu Kanun çerçevesinde yapmış olduğu işlemler nedeniyle elde ettiği kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumludur.

Elde edilen veriler hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar tarafından güvenle saklanmasından ve gizliliğinden sorumlu olacak.

Bakanlık her zaman denetimde olacak

MADDE 11 – (1) Bakanlık, bu Kanunun uygulanması ve elektronik ticaretin gelişimiyle ilgili her türlü tedbiri almaya ve denetimi yapmaya yetkilidir.

(2) Bakanlıkça görevlendirilen denetim elemanları, bu Kanun kapsamında Bakanlık yetkisine giren hususlarla ilgili olarak her türlü bilgi, belge ve defterleri istemeye, bunları incelemeye ve örneklerini almaya, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya yetkili olup ilgililer istenilen bilgi, belge ve defterler ile elektronik kayıtlarını, bunların örneklerini noksansız ve gerçeğe uygun olarak vermek, yazılı ve sözlü bilgi taleplerini karşılamak ve her türlü yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdür.

Cezai hükümler

MADDE 12 – Aykırı hareket eden hizmet sağlayıcılara ve aracı hizmet sağlayıcılara bin Türk lirasından on bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.

(2) Bir defada birden fazla kimseye 6 ncı maddenin birinci fıkrasına aykırı olarak ileti gönderilmesi hâlinde, birinci fıkranın (a) bendinde öngörülen idari para cezası on katına kadar artırılarak uygulanır.

Onay alınarak oluşturulan veri tabanları ( 1 Mayıs 2015 Cuma gününe kadar onay almak için vaktiniz var )

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce, ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla onay alınarak oluşturulmuş olan veri tabanları hakkında 6 ncı maddenin birinci fıkrası uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Kanun 1/5/2015 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Kaynak: Resmi Gazete, Nisan 2015, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/11/20141105-1.htm

Onay verme süreci (örnek: İleti Merkezi hizmet sağlayıcı)

Mesajlar nasıl gelecek? Örnek:

Mesajlarda göndericinin iletişim bilgileri yazılmak zorunda.

Gelen mesajlarda iletişim bilgileri açıkca olmak zorunda ve böylece alıcılar iletişim bilgileri ile izinli listesinden çıkma talebinde bulunabilecekler.

Gelen mesajda iletişim bilgileri yok, listeden çıkma talebini nasıl ederim?

Mesaj Başlığından (kimden kısmı, numara veya kelime) yola çıkarak göndericiye ulaşabilirsiniz. Şayet göndericiye ulaşamadınız ve hâlâ mesaj göndermeye devam ediyorsa Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) şikayet etme hakkınız var. Şuan için BTK’da böyle bir şikayet departmanı bulunmuyor ama siz yinede gelen mesajların ekran görüntüleri ile BTK’ye e-Posta göndererek şikayette bulunabilirsiniz.

İletişim kalitesi yükselecek

Bir savcıya, isteği dışında gelen mesaj ve kendisinin hukuki yolları kullanarak açtığı dava ve akabinde çıkarılan bu yeni yasa ile bütün elektronik iletişim içerik kalitesinin yükseleceğini düşünüyorum. Çünkü, reklam amaçlı mesaj gönderen kurumlar ya da kişiler alıcıların bu mesajlardan sıkılmamaları ve caymaması için daha verimli ve tüketici odaklı mesajlar göndereceklerdir.

 


 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir